Číslo hlasovania: 1891
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k návrhu na odpredaj pozemku s vecným bremenomMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 836/1 o výmere 181 m2, záhrada, pre J. M., za dvojnásobok ceny podľa BDÚ 3.294,- Sk/m2, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende MUDr. Tamás Hollósy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali: