Číslo hlasovania: 1893
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na prenájom pozemkuMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 9375 o výmere 638, lesný pozemok, pre Š. M..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: