Číslo hlasovania: 1894
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k návrhu na vydanie súhlasu vlastníka pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   vydanie súhlasu Mesta Komárno ako vlastníka pozemku vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 1818/1 o výmere 24060 m2, zastavaná plocha na umiestnenie „Súboru pamätných sôch“ a „Pamätného stĺpa“ pred budovou bývalej jedálne so s.č. 3698 a telocvičňou so s.č. 3695 v areáli Novej pevnosti v Komárne pre Univerzitu J. Selyeho, IČO: 37961632 so sídlom Rožníckej školy 1519, 945 01 Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie súhlasu vlastníka podža bodu A/1 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: