Číslo hlasovania: 1895
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   odpredaj spoluvlastníckeho podielu 5818/678361 k celku na pozemku, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno ako p.č. 965/1 o výmere 1968 m2, zastavaná plocha, pod obytným domom so s.č. 176 pre H. M., za cenu 150,- Sk/m2 v zmysle § 31a, zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta č.18/2003, pre vlastníkov bytov v Komárne, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: