Číslo hlasovania: 1896
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Fin.kom.–časť majetkoprávna k návrhu na vyhl. ver. súťaže na odpredaj nehn.v zmysle VZN Mesta KN č.5/1999 o pravidlách verejnej súťaže pri prenájme a pri prevodoch vlast. nehn. a hnuteľného majetku Mesta KN v znení neskorších predpisovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj pozemku, vedeného na LV 6434 k.ú. Komárno ako p.č. 3245 o výmere 439 m2, zastavaná plocha, s vyvolávacou cenou za cenu BDÚ t.j. 816,- Sk/m2,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: