Číslo hlasovania: 1897
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na poschodí východného traktu v budove Dôstojníckeho pavilónu, so s.č. 142 na p.č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s podlahovou plochou 90,97 m2, pre účely neurologickej ambulancie pre Neuroculus s.r.o., IČO: 36290726, so sídlom Ulica biskupa Királya 25/31, 945 01 Komárno, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 17953/N, za rovnakých podmienok, ako bola uzatvorená Zmluva o nájme s nájomcom J. S., pod č. 461/OSM/2004 zo dňa 26. júla 2004 a jej dodatku pod č. 542/OSM/2004 zo dňa 01.októbra 2004, t.j. na dobu do 31. júla 2014, za cenu 750,- Sk/m2/rok, s tým, že nebytové priestory môžu slúžiť výlučne na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: