Číslo hlasovania: 1899
Číslo bodu: 50.
UznesenieMestské zastupitežstvo v Komárne

poveruje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

   zostavením delegácie, ktorá bude reprezentova Mesto Komárno pri príležitosti návštev partnerských miest: Szászsebes a Weisenfels v roku 2006.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: