Číslo hlasovania: 1900
Číslo bodu: 50.
Uznesenie k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičkeMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

   na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 172/2003 zo dňa 17. júla 2003 bola uzatvorená zmluva o výpožičke medzi Mestom Komárno ako požičiavateľom a občianskym združením PONS NOVUS ako vypožičiavateľom pod číslom 417/OOP/2003 dňa 30. júla 2003, predmetom ktorej sú nebytové priestory s podlahovou plochou 400,10 m2, v suterénnych priestoroch Dôstojníckeho pavilónu v Komárne, na p.č. 1846/2 medzi jestvujúcimi reštauráciami PARK a RÉV za účelom zriadenia regionálneho centra mládeže do 31.12.2004, pričom adaptácia priestorov do dnešného dna nebola uskutočnená a priestory nie sú využívané.

B) schvaľuje

  1. ukončenie zmluvy o výpožičke, uzatvorenej medzi Mestom Komárno ako požičiavateľom a občianskym združením PONS NOVUS ako vypožičiavateľom pod číslom 417/OOP/2003 dňa 30. júla 2003,
  2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke s novozaloženou neziskovou organizáciou Mládežnícke stredisko – Gócpont – Ifjúsági központ, n.o., na nebytové priestory s podlahovou plochou 400,10 m2, v suterénnych priestoroch Dôstojníckeho pavilónu v Komárne na p.č. 1846/2 medzi jestvujúcimi reštauráciami PARK a RÉV na dobu určitú 15 rokov za účelom zriadenia regionálneho centra mládeže,
  3. vykonanie adaptácie a rekonštrukcie priestorov uvedených v bode B/2 tohto uznesenia vypožičiavateľom s tým, že mesto Komárno zabezpečí výstavbu vchodu, sociálneho zariadenia, elektrických rozvodov, prípojky na vodovod a kanalizáciu a prípojky k plynu v hodnote do 260.000,- Sk.
  4. Termín: 31. decembra 2007

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   predložiť návrh na financovanie v zmysle bodu B/3 tohto uznesenia.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: