Číslo hlasovania: 1901
Číslo bodu: 50.
UznesenieMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podža VZN Mesta Komárno č. 22/2003 o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrno-výchovné podujatia pre:

   Celoslovenský výbor Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku,

   vo výške: 5.000,- Sk na organizovanie letnej univerzity

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukáza schválenú finančnú dotáciu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: