Číslo hlasovania: 1904
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) žiada M. S., projektového manažéra

   predložiť správu o priebehu skúšobnej prevádzky ČOV v rámci projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“,

B) ukladá M. Cs., hlavnému kontrolórovi Mesta Komárno

   prešetriť celý priebeh projektu ISPA.

Termín: najbližšie zasadnutie MZ
Zodpovední: projektový manažér
hlavný kontrolór
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: