Číslo hlasovania: 1905
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k otázke vlastníctva a správy vodárenského majetku mesta KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

   vodárenský majetok mesta Komárno predstavuje kľúčový majetok a nenahraditeľnú hodnotu pre mesto Komárno a jeho obyvateľov,

B) vyhlasuje, že

   vodárenský majetok vo vlastníctve mesta Komárno v súčasnosti ani v budúcnosti nepredá, neprenajme ani nezverí do správy inému subjektu ako subjektu, ktorého výlučným vlastníkom je mesto Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: