Číslo hlasovania: 1906
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uzneseníMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 23.8.2006,

B) mení

 1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1588/2006 zo dňa 6. júla 2006 nasledovne:
 2.    A/ schvaľuje

     vydanie stanoviska, že Mesto Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov pre GAMOTA – agro, s.r.o., IČO: 34 111 786, so sídlom Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 821/N, k nehnuteľnostiam, novovytvoreným parcelám v k.ú. Komárno, podľa geometrického plánu č. 35049171- 43/2006 zo dňa 01.03.2006 za predpokladu, že žiadateľ bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky vydržania:

  • p.č. 3923/26 o výmere 760 m2, zastavaná plocha,
  • p.č. 3329/1 o výmere 571 m2, zastavaná plocha,
  • p.č. 3923/28 o výmere 810 m2, zastavaná plocha,
  • p.č. 3923/10 o výmere 5448 m2, zastavaná plocha,
  • p.č. 3928 o výmere 72 m2, zastavaná plocha,
  • p.č. 3927/1 o výmere 2275 m2, zastavaná plocha,
  • p.č. 3926/5 o výmere 81 m2, zastavaná plocha,
  • p.č. 3925/4 o výmere 402 m2, zastavaná plocha,
  • p.č. 3923/35 o výmere 112 m2, zastavaná plocha,
  • p.č. 3923/32 o výmere 340 m2, zastavaná plocha,
  • p.č. 3923/34 o výmere 5184 m2, zastavaná plocha,
  • p.č. 3924 o výmere 677 m2, zastavaná plocha,
  • p.č. 3923/31 o výmere 1845 m2, zastavaná plocha v podiele 20/42 k celku,
  • p.č. 3926/6 o výmere 10 m2, zastavaná plocha v podiele 20/42 k celku,
  • p.č. 3925/5 o výmere 154 m2, zastavaná plocha v podiele 20/42 k celku,

  B/ ukladá Mestskému úradu v Komárne

     zabezpečiť zaslanie vyjadrenia mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ“

 3. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1599/2006 zo dňa 6. júla 2006 nasledovne:
 4. „A/ schvaľuje

     odpredaj spoluvlastníckeho podielu 5818/678361 k celku na pozemku, vedeného na LV 10721 v k.ú. Komárno ako p.č. 965/1 o výmere 1968 m2, zastavaná plocha, pod obytným domom so s.č. 176 pre H. M., za cenu 150,- Sk/m2 v zmysle § 31a, zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a VZN mesta č.18/2003, pre vlastníkov bytov v Komárne, za nasledovných podmienok:

  • viazanosť vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
  • poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

  B/ ukladá Mestskému úradu v Komárne

     zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ“

 5. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1421/2006 zo dňa 9. marca 2006 nasledovne:
 6. „A schvaľuje

     odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemkov, vedených na LV 9377 v k.ú. Komárno ako p.č. 460 o výmere 613 m2, zastavaná plocha, pod obytným domom so s.č. 828, v podiele 6140/197824 k celku a priľahlého pozemku p.č. 461 o výmere 1206 m2, zastavaná plocha, v podiele 6140/197824 k celku pre vlastníkov bytu č. 6, vchod 5A, R. G., a manželku A. G., do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 3,- Sk/m2, určenú v súlade § 18a ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 15 a 17 ods. 1 písm. d) vyhlášky číslo 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov, za nasledovných podmienok:

  • viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
  • poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,

  B/ ukladá Mestskému úradu v Komárne

     zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ“

C) zrušuje

   uznesenie č. 1185/2005 – žiadateľ nepodpísal kúpnu zmluvu,

   uznesenie č. 1530/2006 – O. B. písomne odmietol pridelený byt,

   uznesenie č. 1586/2006 – žiadateľ nepodpísal kúpnu zmluvu. Ostáva v platnosti nájomná zmluva.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: