Číslo hlasovania: 1908
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna časMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

   Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základnú organizáciu č. 3, Ul. J. Husa 1, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu sluchovo postihnutých občanov do Podhájskej na základe konkrétnej faktúry vo výške 5 500,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukáza schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre:

   Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základnú organizáciu č. 3, Ul. J. Husa 1, 945 01 Komárno, na autobusovú prepravu sluchovo postihnutých občanov do Podhájskej na základe konkrétnej faktúry vo výške 5 500,- Sk.

Termín: do 15.10.2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: