Číslo hlasovania: 1909
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1240/2005 zo dňa 1. decembra 2005Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zrušuje

   uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1240/2005 zo dňa 1. decembra 2005 k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k Žiadosti o finančný príspevok občianskeho združenia Palatinus, so sídlom Nádvorie Európy 1, 945 01 Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   vyhodnotiť technický stav fontány na Nádvorí Európy a pripraviť návrh na zabezpečenie jej ďalšej prevádzky.

Termín: nasledovné zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: