Číslo hlasovania: 1910
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadosti RNDr. Ivana Dorotoviča, CSc., Ul. gen. Klapku 28/5, Komárno o finančné prostriedkyMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrno-výchovné podujatia pre:

   I. D., vo výške 10.000,-Sk na účasť na XXVI. Valnom zhromaždení Medzinárodnej astronomickej únie v Prahe,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať schválenú finančnú dotáciu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 20. september 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: