Číslo hlasovania: 1911
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže k žiadosti o FP združenia Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság, BudapestMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   finančnú dotáciu z účelového fondu rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúrno-výchovné podujatia pre:

Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság, Munkácsy Mihály u. 21, Budapest, na vyhotovenie a umiestnenie pomníka z príležitosti 550. výročia bitky v Belehrade.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: