Číslo hlasovania: 1912
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Návrhu na poskytnutie príspevku na realizáciu pamätníka „Žitavský mier - Zsitvatoroki békekötés““Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   poskytnutie finančného príspevku vo výške 100.000,- Sk pre Združenie Most priateľstva – Hídverő Társulás, 946 39 Iža na realizáciu pamätníka na 400. výročie prímeria „Žitavský mier - Zsitvatoroki békekötés“ zo schváleného rozpočtu Mesta Komárno na rok 2006, kapitola Ostatné projekty – spoluúčasť,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   poukázať finančný príspevok v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 30. septembra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: