Číslo hlasovania: 1913
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Komisie životného prostredia a verejného poriadkuMestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Správu Komisie životného prostredia a verejného poriadku zo dňa 15. augusta 2006.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: