Číslo hlasovania: 1914
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Komisie rozvoja mesta, pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruchMestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Správy Komisie rozvoja mesta, pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 27.6.2006, 18.7.2006 a 14.8.2006.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: