Číslo hlasovania: 1915
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k žiadosti Slovenského zväzu záhradkárov o zriadenie náraďovní v záhradkárskej osade pri Mŕtvom ramene VáhuMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   zriadenie náraďovní v záhradkárskej osade pri Mŕtvom ramene Váhu, nakoľko zámer nie je v súlade s platným Územným plánom mesta Komárno, schváleným VZN č. 10/2005 o záväzných častiach územného plánu, a v zmysle uvedeného VZN v území ochranného pásma Pevnostného systému Komárna je potrebné dlhodobo a cielene zabezpečovať postupné odstraňovanie zástavby a neumiestňovať do územia novú zástavbu.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: