Číslo hlasovania: 1916
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k zadaniu pre Územný plán zóny Alžbetin ostrovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

   Mesto Komárno vykonalo všetky zákonné opatrenia pri oboznámení širokej verejnosti v rámci prípravných prác a prerokovania zadania pre ÚPN-Z Alžbetin ostrov a písomné pripomienky a návrhy boli zapracované do zadania a vyhodnotenia pripomienkového konania,

B) schvaľuje

   zadanie pre územný plán zóny Alžbetin ostrov,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. písomne doručiť schválené zadanie a vyhodnotenie pripomienok k zadaniu pre ÚPN-Z Alžbetin ostrov spracovateľovi ATELIÉR OLYMPIA, združenie architektov Bratislava,
  2. zaobstarať spracovanie návrhu Územného plánu zóny Alžbetin ostrov podľa schváleného zadania pre ÚPN-Z Alžbetin ostrov a vyhodnotenia pripomienok.

Termín: podľa zmluvy o dielo
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: