Číslo hlasovania: 1917
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k žiadosti ALFA Development, s.r.o., so sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava, o zmenu územného plánu mesta KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   na základe žiadosti spoločnosti ALFA Development s.r.o., so sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava zmenu Územného plánu mesta Komárno, určenie časti bývalého areálu Hydrostav na funkciu plôch občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského charakteru – výstavba obchodného centra,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zmenu funkcie využitia pozemku v rámci obstarávaných Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno,

Termín: v rámci obstarávania Zmien a doplnkov
Územného plánu mesta Komárno
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) žiada spoločnosť ARIO – DIREKTA, spol. s r.o. ako súčasného vlastníka pozemkov a spoločnosť ALFA Development s.r.o. ako budúceho vlastníka pozemkov p.č. 3653, 3654/1, 3654/2, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3665 v k.ú. Komárno, aby

   predložili písomné vyjadrenie o tom, že ani v súčasnosti ani v budúcnosti nebudú brániť tomu, aby bola v uvedenej lokalite vybudovaná malá okružná križovatka „Cesta I/63 Komárno, križovatka MK Hadovská cesta“ a spoločnosť ARIO – DIREKTA, spol. s r.o. vezme späť všetky námietky v konaní o povolenie výstavby malej okružnej križovatky najneskôr do 20. septembra 2006.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: