Číslo hlasovania: 1918
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Informatívnej správe o právnych úkonoch v majetkových veciach, o ktorých rozhodol primátor mesta podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b) VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Komárno v znení neskorších predpisovMestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

   Informatívnu správu o právnych úkonoch v majetkových veciach, o ktorých rozhodol primátor mesta podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b) VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Komárno v znení neskorších predpisov.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: