Číslo hlasovania: 1919
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mesta Komárno za I. polrok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   výsledok hospodárenia Mesta Komárno - prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:

   príjmy 303.868 tis. Sk,

   výdavky 273.263 tis. Sk,

B) nesúhlasí

   s uvoľnením viazaných rozpočtových prostriedkov bežného rozpočtu vo výške 5% bežných výdavkov rozpočtovaných, podľa rozpočtovej klasifikácie ustanoveného MF SR, na II. polrok 2006 v zmysle uznesenia č. 1320/2006 zo 46. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 26. januára 2006,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: