Číslo hlasovania: 1920
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Fin. kom. – časť fin. k hodnoteniu výsledku hospodárenia ZŠ, Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, KN – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom a školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

 1. výsledok hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom – prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:
 2. príjmy 5.824 tis. Sk
  výdavky 5.824 tis. Sk
  záväzky vo výške 309.359,- Sk
  pohľadávky vo výške 0,- Sk

  výsledok hospodárenia školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom - prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:

  príjmy 746 tis. Sk
  výdavky 679 tis. Sk

 3. výsledok hospodárenia Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno – prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:
 4. príjmy 7.157 tis. Sk
  výdavky 6.189 tis. Sk
  záväzky vo výške 202.767,- Sk
  pohľadávky vo výške 0,- Sk
  výsledok hospodárenia školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno - prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:

  príjmy 818 tis. Sk
  výdavky 533 tis. Sk

 5. výsledok hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítasú Nyelvű Alapiskola, Komárom – prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:
 6. príjmy 5.111 tis. Sk
  výdavky 5.078 tis. Sk
  záväzky vo výške 70.086,- Sk
  pohľadávky vo výške 0,- Sk

  výsledok hospodárenia školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítasú Nyelvű Alapiskola, Komárom - prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:

  príjmy 778 tis. Sk
  výdavky 677 tis. Sk

 7. výsledok hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno – prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:
 8. príjmy 3.789 tis. Sk
  výdavky 3.544 tis. Sk
  záväzky vo výške 107.086,50 Sk
  pohľadávky vo výške 0,- Sk

  výsledok hospodárenia školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno - prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:

  príjmy 470 tis. Sk
  výdavky 365 tis. Sk

 9. výsledok hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom – prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:
 10. príjmy 9.119 tis. Sk
  výdavky 8.510 tis. Sk
  záväzky vo výške 0,- Sk
  pohľadávky vo výške 0,- Sk

  výsledok hospodárenia školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom - prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:

  príjmy 1.135 tis. Sk
  výdavky 888 tis. Sk

 11. výsledok hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno – prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:
 12. príjmy 6.038 tis. Sk
  výdavky 5.048 tis. Sk
  záväzky vo výške 239.758,30 Sk
  pohľadávky vo výške 0,- Sk

  výsledok hospodárenia školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno - prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:

  príjmy 646 tis. Sk
  výdavky 484 tis. Sk

 13. výsledok hospodárenia Základnej umeleckej školy, letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom – prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:
 14. príjmy 6.557 tis. Sk
  výdavky 6.763 tis. Sk
  záväzky vo výške 0,- Sk
  pohľadávky vo výške 0,- Sk
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: