Číslo hlasovania: 1921
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k hodnoteniu výsledku hospodárenia školských zariadení bez právnej subjektivity - originálna kompetencia - v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno za I. polrok 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

výsledok hospodárenia školských zariadení bez právnej subjektivity - originálna kompetencia - v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno – prehžad o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2006 nasledovne:

príjmy 24.598 tis. Sk
výdavky 21.561 tis. Sk
záväzky vo výške 0,- Sk
pohžadávky vo výške 0,- Sk
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: