Číslo hlasovania: 1922
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom, o navýšenie rozpočtu na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta Komárno - školy originálna kompetencia a Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno - Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom, na rok 2006, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky vo výške 800 tis. Sk nasledovne:

 1. zvýšenie rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom, na položke:
 2. 610 – mzdy sumou 448.000 Sk,
  620 – odvody do fondov sumou 157.000 Sk,
  630 – tovary a služby sumou 107.320 tis. Sk,

 3. zvýšenie rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom, na odchodné zamestnancom v roku 2006 pre:
 4. a) Eva Bereczová vo výške 28.200,- Sk,
  b) Georgína Radiová vo výške 22.740,- Sk,
  c) Rudolf Harmat vo výške 36.740,- Sk,

 5. zníženie rozpočtu mesta Komárno – školy originálna kompetencia na rok 2006 sumou 800 tis. Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditeľom Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom

 1. premietnuť zmeny do rozpočtu mesta Komárno a Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom, na rok 2006,
 2. postupovať v zmysle bodu A a B/1 tohto uznesenia.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno a
riaditeľ základnej umeleckej školy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: