Číslo hlasovania: 1925
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k hodnoteniu výsledku hospodárenia Strediska služieb škole v Komárne za I. polrok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   výsledok hospodárenia Strediska služieb škole v Komárne za I. polrok 2006 nasledovne:

príjmy 2.882 tis. Sk,
výdavky 3.756 tis. Sk,
záväzky vo výške 268 tis. Sk,
pohľadávky vo výške 64 tis. Sk.

B) konštatuje, že

   Stredisko služieb škole v Komárne nedodržalo 5%-né viazanie finančných prostriedkov (príspevok zo strany mesta Komárno) za I. polrok 2006 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č.1320/2006 zo dňa 26. januára 2006,

C) ukladá Ing. Petrovi Adlerovi, riaditeľovi Strediska služieb škole v Komárne

   dodržať schválený rozpočet Strediska služieb škole v Komárne na rok 2006 a dosiahnuť vyrovnaný rozpočet ku koncu roka 2006 v súlade s uznesením č.1320/2006 zo 46. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 26. januára 2006.

Termín: 31. decembra 2006
Zodpovedný: riaditeľ Strediska služieb škole v Komárne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: