Číslo hlasovania: 1926
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k hodnoteniu výsledku hospodárenia Mestského podniku cestovného ruchu Komárno za I. polrok 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   výsledok hospodárenia Mestského podniku cestovného ruchu Komárno za I. polrok 2006 nasledovne:

príjmy 16.327 tis. Sk,
výdavky 19.448 tis. Sk,
záväzky vo výške 1.169 tis. Sk,
pohžadávky vo výške 8.865 tis. Sk.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. László Stubendek  Attila Petheő Ing. Zoltán Varga

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola

   Nehlasovali: