Číslo hlasovania: 1927
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k hodnoteniu výsledku hospodárenia Média Comaromiensis, n.f., Komárno za I. polrok 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   výsledok hospodárenia Média Comaromiensis, n.f. Komárno za I. polrok 2006 nasledovne:

príjmy 3.071 tis. Sk,
výdavky 3.067 tis. Sk.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: