Číslo hlasovania: 1928
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k hodnoteniu výsledku hospodárenia Schola Comaromiensis Komárno za I. polrok 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   výsledok hospodárenia Schola Comaromiensis za I. polrok 2006 nasledovne:

príjmy 1.217 tis. Sk,
výdavky 1.295 tis. Sk,
záväzky vo výške 90 tis. Sk,
pohžadávky vo výške 375 tis. Sk.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: