Číslo hlasovania: 1929
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k vysporiadaniu straty minulých rokov COM-MÉDIA, spol. s r.o.Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   finančné vysporiadanie straty minulých rokov COM-MÉDIA, spol. s r.o., v celkovej výške 9.153 tis. Sk, vedené na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov z účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy z predchádzajúcich rokov, vytvorený z príspevkov mesta Komárno za predchádzajúce roky,

B) ukladá A. V., konateľke spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: do 30. septembra 2006
Zodpovedná: konateľka spoločnosti

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   vykonať potrebné účtovné operácie v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 30. septembra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Lajos Csonka

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: