Číslo hlasovania: 1930
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k príprave na valné zhromaždenie spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. za rok 2005Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

 1. účtovnú závierku spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. za rok 2005,
 2. výročnú správu spoločnosti za rok 2005,
 3. finančnú analýzu spoločnosti za rok 2005:
  1. rozbor výsledkov hospodárenia za rok 2005,
  2. rozbor majetkovej bilancie spoločnosti za rok 2005,
 4. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a vedenia účtovníctva spoločnosti za rok 2005,
 5. stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a výročnej správe spoločnosti za rok 2005,
 6. zmenu údajov predsedu a člena predstavenstva spoločnosti:

 7. Meno a priezvisko: V. O.
  Bydlisko:
  Názov ulice a orientačné číslo:
  Názov obce:
  PSČ:
  Rodné číslo:

  Meno a priezvisko: B. S.
  Bydlisko:
  Názov ulice a orientačné číslo:
  Názov obce:
  PSČ:
  Rodné číslo:

B) schvaľuje

 1. účtovnú závierku spoločnosti za rok 2005,
 2. výročnú správu spoločnosti za rok 2005,
 3. podnikateľský plán spoločnosti na rok 2006,
 4. rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2005 v sume 1.135.840,- Sk nasledovne:
  1. prevod na nerozdelený zisk minulých období25%
  2. odmeny členom orgánov spoločnosti35%
  3. dotácia sociálneho fondu40%
 5. plán investícií spoločnosti do majetku spoločnosti z vlastných prostriedkov na rok 2006
 6.    -

     nákup PC techniky (hardver, softver), výmena PC v majetku spoločnosti

  250.000,- Sk

     -

     digitálna technická mapa VaK – II. etapa – softver

  400.000,- Sk

     -

     geodetické zameranie

  500.000,- Sk

     -

     nákup náhradných čerpadiel

  250.000,- Sk

     -

     pojazdný diesel agregát pre ČS

  450.000,- Sk

     -

     pojazdný kompresor odhlučnený – nákup na leasing (náklad roku 2006)

  220.000,- Sk

  SPOLU 2.070.000,- Sk

 7. zmenu stanov spoločnosti dodatkom č.1 (Dodatok č. 1 stanov tvorí prílohu uznesenia),
 8. zmenu zodpovedného zástupcu z I. J. z dôvodu úmrtia na H. M. pre nasledovné činnosti:

C) poveruje a splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

   zastupovaním mesta Komárno na valnom zhromaždení spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. v súlade s bodmi A/ a B/ tohto uznesenia a ako náhradníka É. H., zástupkyňu primátora.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: