Číslo hlasovania: 1931
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k príprave na valné zhromaždenie spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. za rok 2005Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá I. F., riaditeľovi spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.

   vypracovať dlhodobý rozvojový program do vodárenského majetku Mesta Komárno – perspektívne na 5 rokov.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: riaditeľ spoločnosti
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: