Číslo hlasovania: 1932
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k finančnej analýze realizácie projektu ISPA II. – časť kanalizáciaMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

   so zmenou konečného prijímateľa v Zmluve o financovaní projektu ISPA v meste Komárno v znení neskorších dodatkoch medzi Ministerstvom životného prostredia SR, Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov Ministerstva životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava, 812 35, IČO: 678 678 a Mestom Komárno, Námestie gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno, IČO: 00306 525 nasledovne:

   z: Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno, IČO: 00306 525

   na: KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., IČO: 36537870 so sídlom E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a M. S., projektovému manažérovi projektu ISPA

   zabezpečiť zaslanie žiadosti v zmysle bodu A/ tohto uznesenia pre Európsku komisiu a Ministerstvo životného prostredia SR, Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov Ministerstva životného prostredia SR.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovední: prednosta MsÚ
projektový manažér
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende JUDr. Éva Hortai Mgr. Lajos Szép
Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: