Číslo hlasovania: 1933
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k výročnej správe o činnosti za rok 2005 – COM-MÉDIA, spol. s r.o.Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

  1. účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2005,
  2. správu dozornej rady COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2005,

B) schvaľuje

   účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2005,

C) poveruje a splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

   zastupovať Mesto Komárno na valnom zhromaždení COM-MÉDIA, spol. s r.o. v súlade s bodom B/ tohto uznesenia a ako náhradníka É. H., zástupkyňu primátora.

Termín: do 30. septembra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: