Číslo hlasovania: 1934
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

  1. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006 pri dosiahnutí vyšších príjmov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a starostlivosti o životné prostredie na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o sumu 136 tis. Sk, na základe oznámenia Krajského úradu životného prostredia č. 2006/0121 zo dňa 20.3.2006,
  2. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006 pri dosiahnutí vyšších príjmov na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2000/SK/16/PE/004.003 na projekt ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ na strane príjmov a výdavkov v sume 3 099 tis. Sk,
  3. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006 pri dosiahnutí vyšších príjmov na finančné zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2006 o sumu 561 tis. Sk, na základe oznámenia Obvodného úradu v Komárne č. U/2006/000331-2 zo dňa 10.5.2006,
  4. povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006 pri dosiahnutí vyšších príjmov na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o sumu 21 tis. Sk, na základe avíza od Krajského úradu v Nitre zo dňa 28.6.2006, na opravu vojenských hrobov,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno na rok 2006,
  2. postupovať v zmysle bodu A a B/1 tohto uznesenia.
  3. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: