Číslo hlasovania: 1935
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

 1. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta Komárno na rok 2006, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky na strane kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov pre Domov dôchodcov o finančné prostriedky z Ministerstva financií Slovenskej republiky nasledovne:
 2. Kapitálové príjmy DD Kód zdroja 111 - 500 tis. Sk
  Finančné príjmové operácie Kód zdroja 131 + 500 tis. Sk
  Kapitálové výdavky DD Kód zdroja 111 - 500 tis. Sk
  Kapitálové výdavky DD Kód zdroja 131 + 500 tis. Sk

     jedná sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na opravu strechy Domova dôchodcov z predchádzajúceho roka,

 3. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu mesta Komárno na rok 2006, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky na strane kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov pre Projekt Protiturecká pevnosť – vybudovanie informačného centra, vo výške 1 mil. Sk z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky nasledovne:
 4. Kapitálové príjmy Kód zdroja 111 - 1 mil. Sk
  Finančné príjmové operácie Kód zdroja 131 + 1 mil. Sk
  Kapitálové výdavky Kód zdroja 111 - 1 mil. Sk
  Kapitálové výdavky Kód zdroja 131 + 1 mil. Sk

  jedná sa o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. premietnuť zmeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno a do rozpočtu Domova Dôchodcov na rok 2006,
 2. postupovať v zmysle bodu A a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: