Číslo hlasovania: 1936
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na odpísanie pohľadávokMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpísanie z účtovnej evidencie v celkovej výške 3 337 418,40 Sk, z toho:

   z dôvodu, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by nebolo úspešné v zmysle § 9 VZN č. 29/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: