Číslo hlasovania: 1937
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2006 pri dosiahnutí vyšších príjmov na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky získané zo štátneho rozpočtu v rámci dohodovacieho konania na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 18/2006 zo dňa 11. mája 2006 nasledovne:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditežom škôl s právnou subjektivitou v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno

  1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno a do rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2006,
  2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovední: prednosta MsÚ a
riaditelia základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: