Číslo hlasovania: 1938
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na rok 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno, na rok 2006 na strane kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o finančné prostriedky na projekt „Výstavba futbalových miniihrísk 2004-2010“ vo výške 240 tis. Sk na základe uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne číslo 1238/2005 zo dňa 1. decembra 2005 z kapitoly Mesta Komárno Projekty – predpokladaná spoluúčas a rekonštrukcie - školstvo,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne a riaditežke Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno

  1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno a do rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na rok 2006,
  2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 30. septembra 2006
Zodpovední: prednosta MsÚ
a riaditežka základnej školy
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: