Číslo hlasovania: 1939
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   povolené prekročenie výdavkov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom pri dosiahnutí vyšších príjmov na rok 2006 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky vo výške 80 tis. Sk získané z rozpočtu Ministerstva školstva SR – Odbor vzdelávania národnostných menšín, na zabezpečenie XVI. ročníka medzinárodného odborného seminára „Stretnutie mladých matematikov Károlya Nagya“ na základe rozpočtového opatrenia č. 45/2006 od Krajského školského úradu v Nitre č.2006/002767 zo dňa 06. júla 2006,

B) ukladá riaditeľke Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

  1. premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na rok 2006,
  2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2006
Zodpovedná: riaditeľka základnej školy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: