Číslo hlasovania: 1940
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti cirkví o finančnú podporuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   jednorázovú finančnú dotáciu z prebytku hospodárenia Mesta Komárno na rok 2006 pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Komárno vo výške 125.116,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. poukázať finančné prostriedky v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. premietnuť zmeny do rozpočtu mesta Komárno na rok 2006.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: