Číslo hlasovania: 1942
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná občianskeho združenia Pro arte Danubií, so sídlom Vnútorná okružná 54/10, 945 01 KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   jednorázovú finančnú dotáciu vo výške 150 tis. Sk z prebytku hospodárenia Mesta Komárno na rok 2006 pre občianske združenie Pro arte Danubií, so sídlom Vnútorná okružná 54/10, 945 01 Komárno, na úhradu elektrickej energie,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. poukázať finančné prostriedky v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. premietnuť zmeny do rozpočtu mesta Komárno na rok 2006.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: