Číslo hlasovania: 1943
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná občianskeho združenia Pro arte Danubií, so sídlom Vnútorná okružná 54/10, 945 01 KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1644/2006 zo dňa 11. septembra 2006 nasledovne:

„A) schvaľuje

   jednorázovú finančnú dotáciu z prebytku hospodárenia Mesta Komárno na rok 2006 pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Komárno vo výške 125.116,- Sk na investičné účely,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. poukázať finančné prostriedky v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. premietnuť zmeny do rozpočtu mesta Komárno na rok 2006.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: