Číslo hlasovania: 1944
Číslo bodu: 52.
uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2006 – rekonštrukcia budovy Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, KN – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola KomáromMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   povolené prekročenie výdavkov mesta Komárno na rok 2006 pri dosiahnutí vyšších príjmov na strane kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o finančné prostriedky vo výške 3.435 tis. Sk získané zo štátneho rozpočtu na riešenie havarijnej situácie – „Rekonštrukcia budovy ZŠ s VJM Eötvösa Komárno“ na základe listu Krajského školského úradu v Nitre číslo 2006/002475 zo dňa 16. júna 2006,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno na rok 2006,
  2. postupovať v zmysle bodov A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: