Číslo hlasovania: 1945
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k návrhu na zmenu rozpočtu Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na rok 2006Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   povolené prekročenie výdavkov Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno, na rok 2006 pri dosiahnutí vyšších príjmov na strane bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 111.112,- Sk na základe zmluvy č. 109/131/2006 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na projekt „Digitálni štúrovci“,

B) ukladá riaditeľovi Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno

  1. premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno na rok 2006,
  2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2006
Zodpovedný: riaditeľ základnej školy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: