Číslo hlasovania: 1946
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k prideleniu odmienMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu zástupkyni primátora, É. H. vo výške priemernej mesačnej odmeny,
  2. na základe dosiahnutých výsledkov vyplatiť odmenu zástupcovi primátora, B. Sz. vo výške priemerného mesačného platu,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 31. decembra 2006
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
RNDr. Géza Nagy

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola

   Nehlasovali: