Číslo hlasovania: 1948
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na usporiadanie vlastníctva pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   vydanie stanoviska, že Mesto Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov pre J. B., k nehnuteľnosti, novovytvorenej parcele č.11017 o výmere 617 m2, zastavaná plocha, vytvorenej z PK parcely č. 1871 o výmere 6132 m2, pasienok, vedenej na PK vložke č. 1 v k.ú. Komárno (pôvodne k.ú. Nová Stráž), podľa geometrického plánu č. 11896281 - 26/2004 zo dňa 10.06.2004 za predpokladu, že žiadateľ bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky vydržania,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie vyjadrenia mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Tamás Hollósy

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: