Číslo hlasovania: 1952
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuA) schvaľuje

   odpredaj pozemku, novovytvorenej parcely č. 1703/66 o výmere 20 m2, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 36531171 –37/2006 zo dňa 29.5.2006 z p.č. 1703/65 o výmere 330 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 934 v k.ú. Nová Stráž, pre Západoslovenskú energetiku, a.s., IČO: 35823551, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2852/B, za cenu podľa znaleckého posudku Ing. Aleny Šagátovej č. 22/2006 zo dňa 21.07.2006, t.j. 9.100,- Sk, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: